För organisationer är information en viktig tillgång som behöver skyddas. Skyddet av informationen kallas informationssäkerhet och innebär att hantera informationen så att:

  • Endast behöriga får ta del av informationen
  • Den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd
  • Den är åtkomlig och användbar när den behövs

För att skydda informationen gäller det att förstå de risker som finns med att hantera informationen och införa lämpliga tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder.

Informationssäkerhet ger inte bara information ett bra skydd utan det skapar även förtroende hos  kunder, leverantörer och anställda. Det kan även underlätta arbetet med att efterleva olika lagstiftningar, exempelvis GDPR, NIS och säkerhetsskyddslagen, och kan vara en förutsättning för att få fler affärer.

Cytego kan bl.a. hjälpa med att:

  • Ta fram ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt standarden ISO 27001
  • Genomföra riskanalyser och välja säkerhetsåtgärder
  • Ta fram olika styrande och stödjande dokument för informationssäkerhet
  • Erbjuda CISO som tjänst

Kontakta oss för mer information.